Tên dự án: Bệnh viện Bác sĩ Gia đình Đà Nẵng

Chủ nhiệm chủ trì: ThS. KTS. Phạm Thanh Truyền
Thiết kế: ThS. KTS. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự
Địa điểm: TP Đà Nẵng.
Hiện trạng: Công trình đã đi vào hoạt động.