Bệnh viện Bendigo

Dự án trị giá 630 triệu đô la Úc

Địa điểm: Úc