Tên đồ án: Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ
Quy mô: 400 giường.
Chủ trì kiến trúc: Ths.KTS. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế kiến trúc: KTS. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Cần Thơ.