Bệnh viện Marina Salud
Địa điểm: Tây Ban Nha
Đã hoàn thành năm 2009