Tên dự án: Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Quy mô: 9 tầng.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Quảng Ninh.