Tên dự án: Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Quy mô: 500 giường.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Cần Thơ.