Tên dự án: Phòng khám Đa khoa An Phúc

Quy mô: 8 tầng
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Quận 5, TP. HCM.