Quy mô: 4 tầng.
Chủ trì thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Giang Văn Minh, Hà Nội