The Gandel Wing Hospital
Diện tích: 16.500 m2
Năm hoàn thành: 2019.