Trung tâm Ung thư Macmillan UCH
Địa điểm: London
Khánh thành vào năm 2012
Trung tâm là một phần của khuôn viên y tế sinh học lớn nhất châu Âu và đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và chăm sóc bệnh nhân.