Trung tâm Y học Tái sinh Scotland

  • Địa điểm: Vương quốc Anh
  • Đã hoàn thành năm 2011