Trung tâm Y học Tái sinh Scotland
Địa điểm: Vương quốc Anh
Đã hoàn thành năm 2011