Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
Quy mô: 500 giường.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: KTS. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Thanh Hóa.