Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa II – Lâm Đồng

Quy mô: 500 giường

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.