Tên dự án: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

Quy mô: 500 giường.

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.

Địa điểm: TP. Cần Thơ