Tên dự án: Phòng khám Việt Hương

Quy mô: 1 tầng hầm, 3 tầng lầu.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Đồng Nai.