Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Qui mô: 400 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Trọng Trung
Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện