Đồ án bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường

Đồ án bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường

Đồ án bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường

Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Thiên Định
Qui mô: 400 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM