Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Tên đồ án: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Qui mô: 450 giường
Thiết kế kiến trúc:  Huỳnh Đức Thừa
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design