THE GANDEL WING HOSPITAL

The Gandel Wing Hospital
  • Diện tích: 16.500 m2
  • Năm hoàn thành: 2019.