BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI PARKWAYHEALTH GLENEAGLES

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI PARKWAYHEALTH GLENEAGLES

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI PARKWAYHEALTH GLENEAGLES

Bệnh viện quốc tế Thượng Hải ParkwayHealth Gleneagles

  • Năm hoàn thành: 2020.
  • Quy mô: 450 giường.