Thẻ
giải pháp thiết kế bệnh viện

giải pháp thiết kế bệnh viện

Yêu cầu nội dung công trình và giải pháp thiết kế bệnh viện

YÊU CẦU NỘI DUNG CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường. Chú thích: Trong trường hợp Bệnh viện […]