BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TẠI BERLIN

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TẠI BERLIN

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TẠI BERLIN

Bệnh viện dã chiến tại Berlin

  • Diện tích xây dựng: 11.000 m2
  • Địa điểm: Đức