BỆNH VIỆN MANTA

Bệnh viện Manta
  • Diện tích xây dựng: 24.100 m2
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Địa chỉ: Ecuador