Bệnh viện quốc tế Thượng Hải ParkwayHealth Gleneagles.
Năm hoàn thành: 2020.
Quy mô: 450 giường.