BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NELSON MANDELA

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NELSON MANDELA

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NELSON MANDELA

Bệnh viện Nhi đồng Nelson Mandela

  • Địa điểm: Nam Châu Phi.
  • Hiện đã hoàn thành vào năm 2016.
  • Quy mô 200 giường và có khả năng nâng cấp lên 300 giường.