Bệnh viện Nhi đồng EVELINA
Địa điểm: LonDon
Bệnh viện đã khánh thành vào năm 2005.