BỆNH VIỆN NHI RANDALL

Bệnh viện Nhi Randall

  • Địa điểm: Hoa Kỳ
  • Quy mô: 165 giường